Tato vodohospodářská projekční kancelář se zaměřuje na projektování čističek odpadních vod, retenčních nádrží, vodovodních přípojek a dalších staveb a systémů, jejichž společným jmenovatelem je voda. Pracovní tým je složen ze zkušených projektantů vodohospodářských staveb, kteří s každým klientem spolupracují na příslušném projektu od počátku až do dokončení stavby. Pro klienty je velkou výhodou skutečnost, že se mohou u projekční kanceláře poradit, jaké řešení by pro jejich potřeby bylo optimální.

Ekologické hledisko

Zvláště v oblasti nakládání s odpadními vodami se stále více dbá na ekologii, a proto je zejména u septiku, žumpy, retenční nádrže pro zadržování dešťové vody, či jiné stavby důležité odborné posouzení. Pokud se například stavebník rodinného domu nemá možnost připojit se na veřejnou kanalizaci, nezbývá mu, než zároveň se stavbou budovat také septik, žumpu nebo čističku. Například čističek odpadních vod je několik druhů, takže může být pro stavebníky obtížné, se v této problematice orientovat. Potřebné informace získají v projekční kanceláři ZAKRA. Nemusí se však jednat pouze o stavby související s odpadní vodou, ale také například o domácí studnu či vodovodní přípojku.

Čističky odpadních vod

V současné době nabývají ČOV velkého významu a pro společnost ZAKRA se jedná o stěžejní činnost. Pokud by se tato specializace mohla připodobnit řeči kuchařů, tak by se projektování čističek odpadních vod firmou ZAKRA dalo označit jako její „signature dish“. Pro klienty je výhodou, že celý projekt lze vyřídit online. Stačí firmu ZAKRA kontaktovat a specifikovat svůj požadavek. Projektanti jsou pak díky současným online nástrojům schopni zpracovat projekt ve velice krátké lhůtě, a to i včetně projednání s příslušnými úřady.

Další služby

Společnost ZAKRA pomáhá při stavbě či rekonstrukci domů nejen s budováním čističky odpadních vod, retenční nádrže či domácí studny, ale také kanalizační nebo vodovodní přípojky. V případě projektu studny či retenční nádrže zajistí ZAKRA i hydrologický posudek a pomůže se žádostí o státní dotaci.