V předchozí části jsme si definovali základní principy této teorie. Dnes se budeme zabývat jednotlivým typy inteligence.

Typologie 9 inteligencí

Vizuálně-prostorový typ

Člověk s tímto nadáním dokáže rozlišit barvy, tvary a velikosti i u předmětů velice vzdálených. Tito lidé snadno rozeznají a zapamatují si obrazce, mají 3D představivost a skvěle se orientují v prostoru. Vizuálně-prostorová vlastnost se často přisuzuje mužům a v profesích ji ovládají především řidiči, námořníci, piloti, sochaři, architekti, designéři, průzkumníci a šachisté.

Naturalistický typ

Naturalistickou inteligencí jsou často obdarováni biologové, zoologové, botanici, ekologové a milovníci přírody, rostlin a živočichů. Jak již název napovídá, tito lidé mají velmi blízko k přírodě. Záleží jim na šetrnost a udržitelnosti. Třídí odpad, nakupují bio a eko výrobky a snaží se zanechat co nejmenší ekologickou stopu.

Hudebně-rytmický typ

Lidé tohoto typu oplývají schopností tvorby, vnímání a interpretace hudby. Snadno skládají hudbu, hrají na hudební nástroj, nebo dirigují. Většinou umí zpívat, nebo tančit. Hudba je pro ně nezbytnou součástí života a dělá jim společnost při každodenních činnostech.

Logicko-matematický typ

Lidé schopni snadno operovat s čísly, řešit matematické problémy, vyhodnocovat situace a vyvozovat závěry se řadí do logicko-matematického typu. Člověk s touto inteligencí využívá nejvíce dvě části mozku. První umožňuje řešení matematických operací, jako je sčítání a odčítání, druhý převádí matematické symboly do slov. S druhou částí dokáže člověk provádět složitější operace, jako je dělení a výpočet procent.

Při vyšším typu nadání dokáže člověk vypočítat například, jaká strana má větší pravděpodobnost uspět, nebo posoudit, který krok se vyplatí udělat. Tyto lidi naleznete například v oblasti matematiky, fyziky a chemie. Obdařeni jsou jí i hráči šachu, bridže a podobných her, které vyžadují schopnost rozmyslet si další krok.

Existenciální typ

Existenciální osobnosti se ve většině svého času zamýšlejí nad podstatou života, posmrtným životem a nesmrtelností. Přední osobnost s tímto typem inteligence jsou zastoupeny především ve vědách, jako je filosofie, teologie a jim podobným odvětvím.

Interpersonální

Interpersonální člověk je typ, který se rád pohybuje ve společnosti a poznává nové lidi. Tito lidé jsou velice empatičtí a dokážou snadno odhadnout emoce, úmysly a pocity druhých. Vysoká společenská inteligence pomáhá člověku zapadnout do jakékoliv skupiny lidí a být mezi nimi oblíbený. Člověk s tímto nadáním dokáže okouzlit, bohužel i manipulovat s okolím. Tyto osobnosti se nejčastěji pohybují v politice, marketingu, právu, ve vztazích s veřejností, pedagogice, psychologii a sociálních vědách.

Tělesně-kinestetický typ

Lidé s rozvinutou inteligencí tělesně-kinestetickou dokážou provádět složité a náročné tělesné aktivity. Často se věnují sportu, tanci, herectví, či pantomimě, ale také chirurgii či jemné mechanické práci. Kromě rychlosti a ohebnosti nemají problém s rovnováhou a sílou.

Verbálně-lingvistický typ

Člověk s verbálně-lingvistickou inteligencí nemá problém zvládnout jak písemný, tak mluvený projev. Často ovládá i řadu jiných jazyků, oproti tomu mateřskému. Jak logicky vyplývá, lidé s tímto nadáním jsou spisovatelé, novináři, právníci, politici, prostě ti, kteří mluvu, či psaní mají jako hlavní pracovní náplň.

Intrapersonální typ

Jedinci s touto schopností dokážou porozumět nejvíce sami sobě a chování vlastního těla. Tito lidé dokážou zvládnout plno zátěžových situací a maximálně ovládat své emoce. Vysoce rozvinutá intrapersonální inteligence dokáže zvládnout stres a vypořádat se se všemi druhy emocemi. Zároveň dokáže snadno vykonat důležitá rozhodnutí.

Každý je jedinečnou osobou. Proto najděte své silné stránky a naučte se pracovat s těmi slabými. Nevěšte hlavu, že vám nebylo shůry dáno to, co byste právě chtěli, ale najděte smysl života právě v tom, v čem vynikáte.